ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : ششم مرداد 1394 ساعت 16:24   |   کد : 341

رامین مجاب
تحلیل هزینه- فایده تورم تک‌رقمی پایدار

جایگاه ویژه شوکهای طرف عرضه در اقتصاد ایران باعث شده است هم حرکتی رشد اقتصادی و رشد قیمت‌ها در داده‌های تاریخی دیده نشود. بنابراین پاسخ به این سوال که شوک تقاضا چگونه به تغییر قیمت و تولید در کوتاه‌مدت می‌انجامد، نیازمند تفکیک شوک‌های عرضه و تقاضاست

زماني عقيده غالب اين بود که در اقتصادهاي صنعتي تورم رفتاري موافق-سيکلي دارد، يعني تورم در دورههاي رونق فعاليتهاي اقتصادي بالاتر از ديگر دورههاست. اين عقيده در کنار رفتار مخالف سيکلي بيکاري رابطه آماري «منحني فيليپس» را معرفي ميکرد که سياستگذار با توجه به آن بر صندلي خود تکيه ميزد و به منو دوگزينهاي خود خيره ميشد: بيکاري بيشتر و تورم کمتر يا بيکاري کمتر و تورم بيشتر. پژوهشهاي نظري و مشاهدات تجربي اوايل دهه 1970 سياستگذاران را آواره کوچههاي سياستگذاري کرد.

در دهه 1970 دورهاي از تورم و بيکاري بالا در اقتصادهاي صنعتي سپري شد. اجماع غالب بر آن قرار گرفت که سياستهاي انبساطي پيشبينيشده و واکنشهاي قيمتي کارگزاران عقلايي جايي براي بروز ارتباط منفي ميان تورم و بيکاري باقي نميگذارد. با اين حال در اواخر اين دهه عقايد کينزي با پررنگشدن بحث چسبندگيها احيا شدند.

در دهه 1980، سياستهاي انقباضي پولي در مدتزمان کوتاهي نرخ تورم را کاهش داد اما هزينه آن افزايش نرخ بيکاري و رکود اقتصادي بود. در اين دهه بيش از پيش نقش انتظارات تورمي کارگزاران بااهميت شد و توجهات به سمت اعتبار و استقلال سياستگذاران پولي سوق يافت. از سوي ديگر شوکهاي سمت عرضه جايگاه ويژهاي در ادبيات پيدا کردند.

اقتصاد ايران در شرايطي مشابه اوايل دهه 1980 در ايالات متحده از منظر بالا بودن تورم و دغدغههاي کاهش آن قرار گرفته است. جنس مباحثي که مطرح ميشود تقريباً مشابه استزيان توليدي رساندن تورم به يک عدد تکرقمي چقدر استتفاوتهاي مهمي ميان اقتصاد در حال توسعه ايران با يک اقتصاد صنعتي وجود دارد و شک و شبهههاي زيادي در اين زمينه مطرح کرده است. در اين نوشته ميکوشيم شواهد آمارياي به منظور شفافتر کردن پاسخ پرسش يادشده ارائه کنيم، زيرا نامشخص بودن پاسخ، سياستگذار را به انتخابهاي محافظهکارانه وادار ميکند که الزاماً نتايج آنها بهينه اقتصادي يا عادلانه نيستند.

شرح این مقاله را در شماره ۱۴۵ فصل‌نامه تازه‌های اقتصاد دنبال کنید.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh